GocMod.com
Bookmark

Gửi bản MOD của bạn lên GocMod

    Gửi bản MOD của bạn lên GocMod. Sau khi bạn gửi, chúng tôi sẽ mất vài ngày để kiểm tra phiên bản của bạn, sau khi kiểm tra chúng tôi sẽ đăng tải nó lên website này cho tất cả mọi người.

    Vui lòng không chèn bất cứ POPUP / Dialog nào vào APK, nếu không, bản MOD của bạn có thể sẽ không được đăng tải.

    Cảm ơn bạn!